Astudiaethau achos

Enw: Clive
Oedran: 51
Awdurdod Lleol: Casnewydd
Grŵp Cleientiaid: Iechyd Meddwl
Sefyllfa ac Anghenion ar Hyn o Bryd:
Sgitsoffrenia paranoid, angen cefnogaeth i reoli ei denantiaeth, gohebiaeth a sgiliau byw o ddydd i ddydd; cefnogaeth i ymdrin â cham-drin alcohol a chyffuriau ac i wella ei iechyd corfforol a meddyliol.
Clive
Gwybodaeth y Prosiect:

Llety â chymorth i bobl ag anghenion iechyd meddwl difrifol a pharhaus a phobl ag anableddau dysgu. Cefnogaeth ar y safle rhwng 9.00am — 5.00pm a system ar alwad dros nos
Hanes Personol:
Gwaethygodd iechyd meddwl Clive tra’r oedd yn y carchar ac fe’i derbyniwyd i’r ysbyty dan Adran 47 y Ddeddf Iechyd Meddwl. Roedd Clive wedi byw bywyd heb setlo gan brofi sawl cyfnod o ddigartrefedd ac mae ganddo hanes o gam-drin sylweddau, ymddygiad treisgar a pheidio ag ymwneud â gwasanaethau. Mae Clive dan Orchymyn Triniaeth Gymunedol, gorchymyn cyfreithiol a wnaed gan y Tribiwnlys Adolygu Iechyd Meddwl neu Ynad a chyn derbyn cymorth roedd yn dangos dirywiad pellach yn ei iechyd meddwl.
SY Cymorth a Dderbyniwyd:
Mae Clive wedi derbyn cymorth i ddeall rheolau’r tŷ a’i hawliau a’i gyfrifoldebau o ran tenantiaeth. Gyda chymorth mae wedi ymwneud â’r gwasanaethau iechyd meddwl a’i feddyg teulu ac yn awr mae’n cael gwiriadau iechyd yn gyson. Mae hefyd yn cyfarfod gwasanaethau iechyd fforensig sy’n gallu monitro ei ddefnydd o gyffuriau ac alcohol; ac mae wedi goresgyn ei ofnau cyn mynychu adolygiadau iechyd meddwl, gan fynd iddynt yn gyson gyda’i weithiwr cymorth. Mae Clive yn derbyn cymorth i lunio cyllideb ac o ran cynhwysiant ariannol, ac mae’n cael ei gefnogi i roi blaenoriaeth i’r angenrheidiau y mae’n rhaid iddo dalu amdanynt, nid yw’n dwyn bellach ac felly ni fu rhagor o droseddau. Mae Clive yn cael cymorth gyda’i sgiliau byw o ddydd i ddydd sy’n ei helpu i gadw ei gartref ag ef ei hun yn lân.

Rheoli arian
Mae Clive wedi dysgu sut i lunio cyllideb a rheoli ei arian ac mae’n talu ei filiau ar amser.

Rheoli llety
Mae Clive wedi cynnal ei denantiaeth am dros ddwy flynedd ac mae wedi llunio perthynas dda gyda’r staff a thenantiaid eraill.

Corfforol iach
Mae iechyd corfforol a meddyliol Clive wedi gwella. Nid yw’n cael ei dderbyn i’r ysbyty mor aml ac mae Clive yn ymwneud â’r gwasanaethau ac yn deall pwysigrwydd cymryd ei feddyginiaeth.

Teimlo’n ddiogel
Mae Clive yn teimlo’n ddiogel a sicr ac nid oes risg y bydd yn mynd yn ddigartref bellach. Mae monitro gan staff wedi ei drefnu yn unol â’i Orchymyn Triniaeth Gymunedol.


Mae Clive yn parhau i gynnal ei denantiaeth ac i ymwneud â staff a gwasanaethau. Mae’n gweithio i leihau ei gamddefnydd o sylweddau. Mae’n canolbwyntio ar gynnal ei iechyd corfforol a meddyliol iddo fedru parhau yn sefydlog. Mae Clive yn anelu at feithrin diddordebau iddo fedru cymryd rhan yn y gymuned. Mae Clive i gael ei ryddhau o’i Orchymyn Triniaeth Gymunedol (CTO).

Gweler rhagor o wybodaeth yma