Astudiaethau achos

Enw: Fiona
Oedran: 20
Awdurdod Lleol: Blaenau Gwent
Grŵp Cleientiaid: Cam-drin Domestig
Sefyllfa ac Anghenion ar Hyn o Bryd:
Hanes o gam-drin domestig a cham-ddefnyddio alcohol, angen cymorth gyda sgiliau byw gan gynnwys coginio a siopa ar gyllideb dynn; ymgeisio am denantiaeth a’i chynnal; cynnal cartref, hawlio budd-daliadau a bod yn rhiant.
Fiona
Gwybodaeth y Prosiect:

Gwasanaeth cymorth i fenywod, dynion a phlant sy’n profi cam-drin domestig yn rhoi cymorth teithiol i’w cefnogi yn eu cartrefi eu hunain yn ogystal â thai â chymorth dros dro, gan gynnwys lloches 24 awr i fenywod ag anghenion cymhleth. Mae rhaglenni Rhyddid a Rhianta yn cael eu cyflwyno o’r prosiect hefyd.
Hanes Personol:
Cyfeiriwyd Fiona at y prosiect gan y Gwasanaethau Cymdeithasol pan oedd yn 18 mlwydd oed a babi ifanc iawn ganddi. Roedd gorchymyn gofal dros dro wedi ei gyhoeddi oherwydd pryderon am drais domestig rhwng Fiona a’i phartner. Roedd Fiona hefyd wedi profi anawsterau yn y gorffennol o ran alcohol gan arwain at drais/ymddygiad gwrthgymdeithasol oherwydd alcohol. Roedd Fiona yn awyddus i fyw’n annibynnol ac roedd arni angen cymorth i wneud cais am denantiaeth, rheoli ei harian a hawlio budd-daliadau.
SY Cymorth a Dderbyniwyd:
  • Rhoddwyd cartref â chymorth dros dro iddi, cymorth i lofnodi am denantiaeth, trefnu cyfleustodau a rheoli ei thenantiaeth, cymorth i sefydlu budd-daliadau addas
  • Cymorth i lenwi cais am gartref
  • Darpariaeth Creu Targed Anos i wella diogelwch yn yr eiddo, ei grymuso i ddwyn y berthynas i ben a gosod terfynau ar gyfer unrhyw berthynas yn y dyfodol trwy ymwneud â’r Rhaglen Rhyddid
  • Ei hannog i ddilyn cyrsiau addysg a hyfforddiant, cymorth i lunio cyllideb a rheoli dyledion
  • Cymorth gyda chyfarfodydd Gwasanaethau Cymdeithasol, atgyfeirio a chyfeirio i ymdrin â materion rhianta
  • Ei grymuso i reoli ei chamddefnydd o alcohol yn effeithiol

Rheoli arian
​Mae Fiona yn rheoli ei harian a’i biliau yn annibynnol.

Rheoli llety
Mae Fiona yn rheoli ei thenantiaeth yn dda ac yn gallu cynnal ei heiddo i safon dda.

Iach yn gorfforol a meddyliol
Dim ond yn achlysurol y mae Fiona yn yfed alcohol erbyn hyn pan fydd allan yn cymdeithasu gyda’i ffrindiau.

Teimlo’n ddiogel
Mae Fiona yn teimlo yn ddiogel yn ei heiddo. Mae Fiona yn fwy hyderus wrth osod terfynau mewn perthynas newydd er mwyn atal niwed iddi hi ei hun a’i mab.


Mae Fiona wedi bod yn byw’n annibynnol ers bron i flwyddyn yn awr ac nid yw’n ymwneud â’r Gwasanaethau Cymdeithasol erbyn hyn. Mae ar y rhestr aros am gartref ac mae’n gobeithio y bydd yn cael cynnig tenantiaeth tai cymdeithasol yn fuan. Mae Fiona ar fin gorffen TGAU mewn Mathemateg a Saesneg ac mae’n bwriadu parhau â’i haddysg ac mae’n ymgeisio am gyrsiau eraill a gwaith gwirfoddol.

Gweler rhagor o wybodaeth yma