Astudiaethau achos

Enw: Jamie
Oedran: 24
Awdurdod Lleol: Torfaen
Grŵp Cleientiaid: Cymorth teithiol generig i atal digartrefedd
Sefyllfa ac Anghenion ar Hyn o Bryd:
Digartref, heb gefnogaeth ac angen help i fyw’n annibynnol a gyda sgiliau cyllidebu.
Jamie
Gwybodaeth y Prosiect:

Cymorth fel y bo angen, i helpu pobl ag ystod eang o broblemau fel digartrefedd, rheoli llety, rheoli arian, problemau iechyd meddwl, addysg, gwirfoddoli a gwaith er mwyn datblygu’r hyder a’r sgiliau i fyw’n annibynnol.
Hanes Personol:
Yn dilyn cyfnod o symud o soffa i soffa gyda ffrindiau a pherthnasau, roedd Jamie wedi cael ei lety preifat ei hun ar rent. Un diwrnod dychwelodd i weld nad oedd yn gallu mynd i mewn, roedd y landlord wedi newid y cloeon a dirwyn ei denantiaeth i ben, roedd wedi rhoi rhywfaint o eiddo Jamie mewn bagiau duon ac wedi cael gwared ar y gweddill. Yna bu Jamie yn aros rhwng ei chwaer a’i frawd ar eu soffas am beth amser ac yn ystod y cyfnod hwn aeth i ddyled trwy fenthyciadau diwrnod cyflog ac roedd mewn perygl o droseddu er mwyn talu ei ad-daliadau, aeth i ddioddef iselder clinigol ac arweiniodd hyn at ei weld yn gadael y coleg a chofrestru i gael Lwfans Cymhorthdal Cyflogaeth. Gwnaeth Jamie gais fel rhywun digartref i’r awdurdod lleol ond nid oedd yn gymwys i gael llety dros dro; fe’i cynghorwyd i gofrestru gyda Homeseeker am gartref ac fe’i cyfeiriwyd i gael cymorth.
SY Cymorth a Dderbyniwyd:
  • Cymorth Tai - i chwilio am lety ac ymgeisio amdano. Cynigiwyd fflat un ystafell wely i Jamie yng Nghwmbrân, yna roedd y cymorth yn canolbwyntio ar sefydlu ei gartref a thalu biliau’r aelwyd.
  • Cymorth Budd-daliadau - ymgeisio am fudd-daliadau a chymorth i fynd i archwiliadau meddygol budd-daliadau
  • Cymorth Ariannol - gwneud cais i’r gronfa gymorth dewisol i gael help i garpedu a dodrefnu ei fflat, derbyniwyd £734; cymorth i agor cyfrif banc; cymorth i ddatrys ei ddyledion ar fenthyciadau diwrnod cyflog.
  • Gwaith a hyfforddiant - cymorth i chwilio am waith a chyfleoedd gwirfoddoli, help i ymgeisio am gwrs prifysgol agored, mae Jamie hefyd yn cymryd rhan ym mhrosiect cynhwysiant digidol y darparwr cymorth.

Cyfrannu at les yr unigolyn ac eraill:
Mae’r cymorth wedi helpu Jamie i ail feithrin ei hyder a theimlo yn obeithiol am ei ddyfodol. Mae’n awr yn teimlo yn rhan o’r gymuned.

Rheoli arian:
​Mae Jamie yn gallu cadw at gyllideb a thalu ei filiau ac mae ganddo gynlluniau talu ar gyfer ei ddyledion. Mae’n ymweld â’r clwb gwaith lleol yn gyson gan gadw ei CV yn gyfredol.

Rheoli Llety:
Mae cartref Jamie wedi ei ddodrefnu yn llawn ac mae’n gallu ei gynnal, mae ganddo’r sgiliau a’r hyder i fynd at ei landlord petai angen hynny.

Iach yn gorfforol a meddyliol:
​Nid yw Jamie ar dabledi iselder bellach ac mae wedi ei gyfeirio i gael ei gynghori.


Mae Jamie yn awr yn byw’n annibynnol ac yn gwneud cynlluniau i ddechrau ar gwrs coleg mewn TGCh i gynyddu ei gyfleoedd i gael gwaith llawn amser. Mae Jamie yn chwilio am waith ac mae wedi gwneud cais i wirfoddoli yn y Ganolfan Cyngor ar Bopeth yn lleol ac mae’n gobeithio y bydd yn cynyddu ei hyder a’i brofiad o weithio.

Gweler rhagor o wybodaeth yma