Ymwadiad

Ar gyfer dibenion cyffredinol yn unig y mae’r wybodaeth sydd ar y wefan hon. Er ein bod yn ceisio cadw’r wybodaeth yn gyfredol a chywir, nid ydym yn gwneud honiadau nac yn rhoi sicrwydd o unrhyw fath, yn glir na thrwy awgrym, am gyflawnder, cywirdeb, dibynadwyedd, addasrwydd nac argaeledd o ran y wefan na’r wybodaeth, cynhyrchion, gwasanaethau, neu raffeg cysylltiedig sydd ar y wefan i unrhyw ddiben. Mae unrhyw ddibyniaeth a roddwch ar wybodaeth o’r fath, felly, yn bendant ar eich risg eich hunan.

Ni fyddwn ni yn atebol, mewn unrhyw amgylchiadau, am unrhyw golled neu ddifrod gan gynnwys heb gyfyngiad, colled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlyniadol, nac unrhyw golled neu ddifrod o unrhyw fath yn deillio o golli data neu elw yn deillio o, neu yng nghyswllt, defnyddio’r wefan.

Trwy’r wefan hon gallwch gysylltu â gwefannau eraill nad ydynt dan ein rheolaeth. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros natur, cynnwys ac argaeledd y safleoedd hynny. Nid yw cynnwys unrhyw ddolenni o angenrheidrwydd yn awgrymu argymhelliad neu gefnogaeth i’r farn a fynegir ynddynt.

Gwneir pob ymdrech i gadw’r wefan i redeg yn llyfn. Ond, nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb, ac ni fyddwn yn atebol am, y wefan os na fydd ar gael dros dro oherwydd problemau technegol tu hwnt i’n rheolaeth.