Sut gallaf gefnogi

Beth yw Cymorth Tai?

Mae’r Rhaglen Cymorth Tai yn ariannu, monitro a datblygu tai â chymorth a gwasanaethau ‘cymorth yn gysylltiedig â thai’ i bobl fregus.

I bwy mae Cymorth Tai yn rhoi cymorth?

 • Pobl sy’n ddigartref/all fod yn ddigartref, yn cysgu allan neu mewn sefyllfa fregus o ran tai
 • Cyn-droseddwyr
 • Pobl ag anabledd corfforol neu nam ar y synhwyrau
 • Teuluoedd bregus (rhiant unigol/dau riant)
 • Pobl ag anhwylderau datblygiadol e.e. Awtistiaeth
 • Pobl sy’n dioddef cam-drin domestig
 • Pobl â phroblemau cyffuriau a/neu alcohol
 • Pobl hŷn a’r henoed bregus
 • Pobl ifanc mewn risg, gan gynnwys y rhai sy’n gadael gofal
 • Pobl â salwch cronig gan gynnwys HIV ac AIDs
 • Pobl ag anawsterau dysgu
 • Pobl â phroblemau iechyd meddwl
 • Ffoaduriaid a grwpiau lleiafrifol eraill

Pa wasanaethau y mae Cymorth Tai yn eu hariannu?

 • Tai â chymorth
 • Tai gwarchod gyda warden neu reolwr cynllun
 • Gwasanaethau larwm cymunedol
 • Hosteli i’r digartref
 • Llochesi i fenywod
 • Cymorth fel y bo angen, cymorth a roddir yn eich cartref eich hun
 • Gwasanaethau mynediad uniongyrchol ac ymyrryd mewn argyfwng

Beth yw Cymorth yn Gysylltiedig â Thai?

Mae cymorth yn gysylltiedig â thai yn helpu pobl i gael y wybodaeth a’r sgiliau angenrheidiol i ddatblygu a/neu gynnal gallu unigolyn i fyw’n annibynnol a chyfrannu yn gadarnhaol at y gymuned.

Pa gymorth y gellir ei gynnig?

 • Cymorth a chyngor emosiynol
 • Cyfeirio at asiantaethau eraill
  • Gwasanaethau cyffuriau ac alcohol
  • Addysg
  • Hyfforddiant a gwaith
  • Gwasanaethau iechyd
 • Mynediad at wasanaethau larwm cymunedol neu lety a reolir gan warden/rheolwr cynllun
 • Setlo i’ch cartref a’i gynnal
  • Rheoli tenantiaeth
  • Cyllideb
  • Talu biliau
  • Cael yr incwm mwyaf posibl
 • Datblygu sgiliau domestig a byw ymarferol
 • Cyfarfod pobl, ymuno â gweithgareddau cymdeithasol a lleihau unigrwydd a bod yn ynysig
 • Symud i lety mwy diogel neu fwy addas
 • Cynyddu eich diogelwch personol

A yw'n rhaid talu am y gwasanaethau hyn?

Mae rhai gwasanaethau am ddim ac mae'n rhaid talu am eraill. Bydd eich gweithiwr cefnogi neu ddarparwr gwasanaeth yn gallu dweud wrthych os yw'n rhaid talu neu beidio. Os yw'n rhaid talu efallai y gallwch hawlio cymhorthdal Grant Rhaglen Cymorth Tai. Cysylltwch â’ch Tîm Cymorth Tai yn lleol.

Cymorth Tai Sir Fynwy

Tîm Dewisiadau Tai
Stephen Jones
Tŷ’r Efail
Lower Mill Field
Pont-y-pŵl
Torfaen
NP4 0XJ

Ffôn: 01291 635714

Cymorth Tai Caerffili

Ty Penallta
Parc Tredomen
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7PG

Ffôn: (01443) 864548
Ffacs: (01443) 864731
E-bost: supportingpeople@caerphilly.gov.uk
Neges Testun HOUSUPPORT i 81400

Cymorth Tai Torfaen

Cynghrair Wirfoddol Torfaen
Adeiladau Portland
Stryd Fasnachol
Pont-y-pŵl
Torfaen
NP4 6JS

Oriau agor y swyddfa yw 10.00am – 4.00pm. Os dymunwch gysylltu â ni dros y ffôn ffoniwch 01495 742420 neu anfon neges e-bost at info@tvawales.org.uk

Cymorth Tai Blaenau Gwent

Cymorth fel y bo Angen
Tîm Cymorth Tai
Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol
Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent
Llys Einion, Stryd yr Eglwys
Abertyleri
NP13 1DB

Ffôn: (01495) 354681/354683
E-bost: michelle.wyatt@blaenau-gwent.gov.uk Claire.davies@blaenau-gwent.gov.uk
E-bost: supporting.people@blaenau-gwent.gov.uk

Cymorth Tai Casnewydd

Tîm Cymorth Tai
Cyngor Dinas Casnewydd
Tŷ Brynglas
Heol Brynglas
Casnewydd
NP20 5QU

Ffôn: 01633 235201
E-bost: floating.support@newport.gov.uk
E-bost: newport.gateway@newport.gov.uk
Tudalen ar y we: http://www.newport.gov.uk/supportingpeople/