Cyfarfod y tîm

Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol Gwent

Sefydlwyd y Pwyllgorau Cydweithredol Rhanbarthol (RCC) yn 2012, maent yn gyfrifol am sicrhau bod prosiectau yn ymwneud â chymorth tai yn darparu’r canlyniadau cywir i bobl sy’n eu defnyddio yng Ngwent. Dilynwch y ddolen hon i gael rhagor o wybodaeth am y RCC: http://www.blaenau-gwent.gov.uk/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cael-yr-help-rydych-ei-angen/cefnogi-pobl/pwyllgor-cydweithredol-rhanbarthol-gwent/

Alyson Hoskins: Cynrychiolydd Awdurdod Lleol Blaenau Gwent Cadeirydd

Helo fy enw yw Alyson Hoskins.  Rwyf yn gweithio fel Rheolwr Gwasanaeth i Adran Gwasanaethau Cymdeithasol (Oedolion) Blaenau Gwent ac mae gennyf gyfrifoldeb yn yr awdurdod lleol am feysydd fel Cymorth Tai, Diogelu Oedolion, Gwasanaethau Gofalwyr a’r Tîm Adnoddau Cymunedol. Rwy’n aelod â phleidlais ar Bwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol Gwent ac mae gennyf gyfrifoldeb penodol am gynrychioli barn y 5 Adran Gwasanaethau Cymdeithasol ar draws Gwent (Blaenau Gwent, Torfaen, Casnewydd, Sir Fynwy a Chaerffili). Roedd fy swyddi blaenorol yn cynnwys rheoli Tîm Cymorth Tai a Chynghorydd Budd-daliadau Lles. Treuliais nifer o flynyddoedd yn gweithio i MIND ac mae gennyf arbenigedd mewn gweithio mewn sefydliad Awdurdod Lleol a Thrydydd Sector.

Sam Lewis – Cynrychiolydd Darparwr Cymorth Is-gadeirydd
sam lewis

Rwyf yn gweithio i Llamau ac yn rheoli gwasanaethau sy’n rhoi ‘cymorth yn gysylltiedig â thai’ e.e. tai prosiect a chymorth fel y bo angen yng nghartrefi’r bobl eu hunain. Fel arfer mae fy ngwasanaethau yn cymorth tai ifanc, er bod un gwasanaeth yn cefnogi unrhyw un dros 16 oed sydd angen rhywfaint o gymorth i reoli ei gartref yn haws. Gan helpu pobl i deimlo yn hapusach ac wedi setlo yn well gobeithio.

Rwyf wedi gweithio ym maes cymorth tai ers 23 mlynedd, ac rwyf wrth fy modd yn ei wneud. Rwyf bob amser yn ceisio gwneud ein gwasanaethau yn well i’r bobl yr ydym yn eu cefnogi.

Viv Daye: Cynrychiolydd Awdurdod Lleol Caerffili
viv daye

Rwyf wedi gweithio ym maes Gwasanaethau Cymdeithasol ers 28 mlynedd - cychwynnais fy ngyrfa mewn gofal cymdeithasol ym Morgannwg Ganol yn 1988, gan gefnogi pobl ag anableddau dysgu dwys a niferus a phobl ag awtistiaeth i gael defnyddio gwasanaethau yn ystod y dydd. Yn dilyn hynny, bûm yn gweithio ar waith gyda chymorth i bobl ag anableddau dysgu a bûm yn gweithio i wella mynediad at gyfleoedd gwaith cyn symud ymlaen i reoli gwasanaethau cyfleoedd yn ystod y dydd i bobl ag anabledd dysgu yng Nghwm Cynon. Yn 2001, ymunais â’r Tîm Comisiynu yng Ngwasanaethau Cymdeithasol Caerffili fel Rheolwr Cynllunio, gan weithio yn strategol i gefnogi datblygu gwasanaethau i bobl ag anableddau dysgu. Yn 2010, deuthum yn Rheolwr Gwasanaeth i’r Tîm Comisiynu, rôl sydd yn cynnwys yr holl wasanaethau a gomisiynwyd i Blant ac Oedolion, gan gynnwys Cymorth Tai.

Kath Deakin: Cynrychiolydd Darparwr Cymorth
Kath Deakin

Kath yw Pennaeth Cymunedau Cynaliadwy yng Nghymdeithas Tai Sir Fynwy (MHA). Mae ganddi dros 20 mlynedd o brofiad tai ar ôl dechrau ei gyrfa fel Rheolwr Tai dan Hyfforddiant yng Nghyngor Bwrdeistref Casnewydd lle llwyddodd i gael MSc mewn Tai. Ers hynny mae wedi gweithio mewn timau tai i awdurdodau lleol a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig. Yn dilyn trosglwyddo stoc yr awdurdod lleol yn Sir Fynwy yn 2008, datblygodd Kath wasanaethau cynhwysiant a buddsoddi cymunedol MHA yn ogystal â chanolfan gyswllt cwsmeriaid llwyddiannus. Mae rôl Kath yn awr yn cynnwys datblygu a rheoli gwasanaethau cymorth i MHA ac mae’n mwynhau bod yn rhan o gynllun peilot ar gyfer darparu gwasanaethau cymorth tai yn Sir Fynwy a datblygu gwasanaeth hyfforddi tenantiaeth a ariennir gan MHA.

Nicola Needle: Cynrychiolydd Awdurdod Lleol Sir Fynwy
Simon Rose: Cynrychiolydd Awdurdod Lleol Torfaen

Timau Cymorth Tai Gwent

Gwent Team
Blaenau Gwent
Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent
Michelle Church Swyddog Arweiniol Cymorth Tai
Claire Davies Swyddog Cynllunio, Monitro a Gwerthuso
Michelle Wyatt Swyddog Cynllunio, Monitro a Gwerthuso
Caerffil
Cyngor Bwrdeisdref Sirol Caerffili
Shelly Jones Rheolwr Cymorth Tai
Tiffeny Davies Swyddog Prosiect
Tracey Evans Swyddog Prosiect Dros Dro
Rhodri Nicholas Swyddog Adolygu a Monitro
Rachel Baker Swyddog Monitro
Elaine Hardman Cynorthwyydd Gweinyddu
Sir Fynwy
Cyngor Sir Fynwy
Lyn Webber Swyddog Arweiniol Cymorth Tai
Trudy Griffin Rheolwr Datblygu a Gweithrediadau Cymorth Tai
Connor Leacock Cynorthwyydd Gweinyddol
Casnewydd
Cyngor Sir Casnewydd
Nigel Stannard Swyddog Arweiniol Cymorth Tai
   
   
Luci Clague Prif Swyddog Contractau ac Adolygu
Caroline Mansfield Prif Swyddog Cyllid
Peta Daniels Swyddog Cynllunio a Gwybodaeth
Sam Taylor Cydlynydd Porth
Clare Rogers Swyddog Prosiect Cymorth fel y bo Angen
Richard Cooper Swyddog Prosiect Porth
Lian Bright Gweithiwr Cymorth Cynhwysiant Ariannol
Susan Turner-Jones Cymhorthydd Gweinyddu
Torfaen
CBS Torfaen
Rachael Lewis Swyddog Arweiniol Cymorth Tai
Sophie Slade Uwch Swyddog Contractau ac Adolygu
Marie Williams Swyddog Contractau
Shane Baker Swyddog Porth a Pherfformiad
Hayley Wilson Swyddog Porth