Polisi Preifatrwydd

Mae’r Polisi Preifatrwydd hwn yn nodi sut y byddwn yn defnyddio a diogelu unrhyw wybodaeth y byddwch yn ei rhoi i ni wrth ddefnyddio’r wefan hon.

Rydym yn ymroddedig i sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei ddiogelu. Petaem yn gofyn i chi roi gwybodaeth benodol y gellid eich adnabod oddi wrthi wrth ddefnyddio’r wefan hon, yna gallwch fod yn sicr mai dim ond yn unol â’r Datganiad Preifatrwydd y bydd yn cael ei defnyddio.

O bryd i’w gilydd gallwn newid y polisi hwn trwy ddiweddaru’r dudalen hon. Dylech wirio’r dudalen hon yn gyson i sicrhau eich bod yn fodlon ar unrhyw newidiadau.

Yr hyn yr ydym yn ei gasglu

Gallwn gasglu'r wybodaeth ganlynol:

  • Enw
  • Gwybodaeth gyswllt gan gynnwys cyfeiriad e-bost

Yr hyn y byddwn ni’n ei wneud gyda’r wybodaeth y byddwn yn ei chasglu

Mae arnom angen y wybodaeth hon am y rhesymau canlynol:-

  • I wella ein cynhyrchion a’n gwasanaethau
  • O bryd i’w gilydd gallwn anfon e-bost hyrwyddo am gynhyrchion newydd, cynigion arbennig neu wybodaeth arall y credwn y gallwch ei gweld yn ddiddorol gan ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost y byddwch yn ei roi. Mae gennych y dewis i wrthod y dewis hwn wrth greu cyfrif
  • Cadw cofnodion mewnol
  • O bryd i’w gilydd gallwn hefyd ddefnyddio eich gwybodaeth i gysylltu â chi ar gyfer dibenion ymchwil marchnad. Gallwn gysylltu â chi trwy e-bost, ffôn neu’r post, a gallwn ddefnyddio’r wybodaeth i addasu’r wefan yn ôl eich diddordebau.

Diogelwch

Rydym yn ymroddedig i sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei ddiogelu. Er mwyn atal mynediad neu ddatgelu heb ganiatâd rydym wedi trefnu gweithdrefnau ffisegol, electronig a rheoliadol addas i ddiogelu a sicrhau’r wybodaeth yr ydym yn ei chasglu ar-lein.

Dolenni i wefannau eraill

Gall ein gwefan gynnwys dolenni i wefannau eraill all fod o ddiddordeb. Fodd bynnag, ar ôl i chi ddefnyddio’r dolenni yma i adael ein safle ni, dylech nodi nad oes gennym unrhyw reolaeth dros y wefan arall. Felly, ni allwn fod yn gyfrifol am ddiogelwch a phreifatrwydd unrhyw wybodaeth a roddwch ar safleoedd o’r fath, gan nad yw safleoedd o’r fath yn cael eu rheoli gan y Datganiad Preifatrwydd hwn. Dylech fod yn ofalus ac edrych ar y Datganiad Preifatrwydd perthnasol i’r wefan dan sylw.

Rheoli eich gwybodaeth bersonol

Ni fyddwn yn gwerthu, dosbarthu neu brydlesu eich gwybodaeth bersonol i drydydd partïon oni bai bod gennym eich caniatâd neu fod gofyn i ni wneud hynny dan y gyfraith. Gallwn ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol i anfon gwybodaeth hyrwyddo i chi am drydydd partïon y byddwn ni’n meddwl y gallwch chi eu cael yn ddiddorol os dywedwch wrthym eich bod yn dymuno i hyn ddigwydd. Gallwch ofyn am fanylion y wybodaeth bersonol yr ydym yn ei dal amdanoch dan Ddeddf Diogelu Data 1998. Bydd ffi fechan yn daladwy. Os hoffech gael copi o’r wybodaeth a ddelir amdanoch, ysgrifennwch atom ni.

Os credwch fod unrhyw wybodaeth yr ydym yn ei dal amdanoch yn anghywir neu yn anghyflawn, ysgrifennwch atom neu anfonwch e-bost atom cyn gynted â phosibl, yn y cyfeiriad uchod. Byddwn yn cywiro unrhyw wybodaeth anghywir yn brydlon.