Cynllun Ymgyfraniad Defnyddwyr Gwasanaeth

Gweithio gyda'n Gilydd dros Bobl gyda Chefnogaeth

Mae'r cynllun hwn yn esbonio sut y caiff defnyddwyr gwasanaeth yng Ngwent eu cynnwys wrth gynllunio a darparu gwasanaethau cymorth cysylltiedig â thai.

 

Y bobl sy'n defnyddio gwasanaethau cymorth cysylltiedig â thai yw'r arbenigwyr yn y gwasanaethau a dderbyniant. Maent wedi byw a phrofi'r gwasanaethau hyn a nhw sydd yn y sefyllfa orau i wybod beth sy'n gweithio, yr hyn nad yw'n gweithio a pha welliannau sydd eu hangen.

Mae'n bwysig fod yr arbenigwyr yn ymwneud ag adolygu a datblygu gwasanaethau a chyfleoedd ac mae'n rhaid datblygu a chryfhau cyfleoedd i'r arbenigwyr gymryd rhan.

Mae angen clywed lleisiau defnyddwyr gwasanaeth a dylent fedru dylanwadu ar y cymorth a gânt. Os ydych yn defnyddio gwasanaethau cymorth cysylltiedig â thai yng Ngwent, dylech gymryd rhan; chi yw'r arbenigwyr, rydych wedi byw'r profiad ac yn gwybod yn well na neb beth sy'n dda, beth nad yw cystal â'r hyn sydd angen ei newid i'w gwella.

Mae angen i lawer o wahanol bobl gydweithio i sicrhau fod ymgyfraniad defnyddwyr gwasanaeth yn llwyddiannus. Bydd hyn yn sicrhau y caiff gwasanaethau eu datblygu fydd yn parhau i ddiwallu anghenion y bobl sy'n defnyddio'r gwasanaethau hynny.


Mae'r Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol yn cynnwys pobl uwch o'r Cyngor, y Gwasanaeth Iechyd, y Gwasanaeth Prawf a Darparwyr Gwasanaethau Cymorth. Maent yn gwneud penderfyniadau ar sut y gwerir yr arian ar y gwasanaethau a ddefnyddiwch ac maent eisiau sicrhau eich bod yn cymryd rhan ac y gall eich barn ddylanwadu ar wneud penderfyniadau.


Defnyddwyr gwasanaeth yw'r bobl sy'n defnyddio gwasanaethau cymorth cysylltiedig â thai yng Ngwent sy'n derbyn cyllid gan Cymorth Tai; er enghraifft rywun sy'n byw mewn hostel neu rywun sy'n byw yn eu cartref ei hun ond sy'n derbyn cymorth i'w helpu i barhau i fyw yno.


Mae timau Cymorth Tai yn seiliedig yn eich cyngor lleol. Maent yn talu am wasanaethau cymorth cysylltiedig â thai yng Ngwent ac yn monitro sut y caiff arian ei wario. Maent hefyd yn casglu gwybodaeth ar ba wasanaethau fydd eu hangen yn y dyfodol.


​Mae Cymorth Tai yn ariannu ystod eang o wasanaethau ar gyfer pobl, fel:

 • Pobl y mae cam-drin domestig wedi effeithio arnynt
 • Pobl hŷn gydag anghenion cymorth
 • Pobl gydag anghenion iechyd meddwl
 • Ffoaduriaid
 • Teuluoedd gydag anghenion cymorth
 • Pobl gyda hanes o droseddu
 • Pobl gyda salwch cronig
 • Pobl sydd wedi profi camddefnyddio sylweddau (alcohol a chyffuriau)
 • Pobl sydd mewn risg o fod yn ddigartref

Mae llawer o leisiau gwahanol sydd angen eu clywed a llawer o farnau sydd angen eu casglu.
Dywedodd defnyddwyr gwasanaeth eu bod eisiau medru dewis sut i gymryd rhan a chael amrywiaeth o ffyrdd i wneud hyn.

Hyrwyddo Ymgyfraniad Defnyddwyr Gwybodaeth

Mae defnyddwyr gwasanaeth eisiau:

 • Gwybodaeth glir a chryno heb unrhyw jargon
 • Gwybodaeth sy'n fyr ac yn hawdd ei darllen
 • Cardiau gwybodaeth sy'n cynnwys ychydig o wybodaeth a manylion cyswllt ar gyfer timau lleol Cymorth Tai
  • e.e. "Dywedwch eich Barn i helpu Gwella Gwasanaethau"
 • Posteri neu daflenni deniadol, lliwgar ac sy'n bachu sylw
  • dylai'r rhain esbono sut i gymryd rhan a manteision gwneud hynny
 • Cael diolch a chydnabyddiaeth am roi eu hamser
 • Bod yn hyderus eu bod yn gwneud gwahaniaeth drwy gymryd rhan

Mae rhai o'r ffyrdd cyfredol i gymryd rhan yn cynnwys:

 • Mynychu cyfarfodydd a digwyddiadau
 • Llenwi holiaduron ac arolygon
 • Siarad gyda'ch gweithiwr cymorth
 • Siarad gyda thîm Cymorth Tai pan fyddant yn ymweld â'ch prosiect

Mae'r ffyrdd newydd i gymryd rhan a gaiff eu cyflwyno fel canlyniad i ddatblygu’r cynllun hwn yn cynnwys:

 • Datblygu cyfryngau cymdeithasol fel Twitter a Facebook
 • Enwebu cynrychiolwyr defnyddwyr gwasanaeth a all gyflwyno barn pobl sy'n defnyddio gwasanaethau
 • Defnyddio negeseuon testun a ffôn
 • Cwrdd ag Aelodau'r Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol yn eu prosiect

Llawer o ddiolch i bawb a gymerodd ran wrth gynhyrchu'r Cynllun Ymgyfraniad Defnyddwyr Gwasanaeth yma.

I gael mwy o wybodaeth ac i gymryd rhan ffoniwch 01495 355975

neu anfon e-bost at: angela.lee@blaenau-gwent.gov.uk